Gotowe spółki
zagraniczne

  • Spółki posiadające aktywny numer VAT EU
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Wirtualne biuro
w Centrum Warszawy

 

Header - Wirtualne biuro w Centrum Warszawy

Sprzedaż polskich spółek

Zarejestrowanych do VAT

Gwarancja bezproblemowej obsługi

  • Najszybsze rozpoczęcie

     działalności gospodarczej

  • Spółki kilkuletnie
Header - Sprzedaż gotowych spółek polskich

Czy polska firma może posiadać rachunek bankowy za granicą?

Czy polska firma może posiadać rachunek bankowy za granicą?

    Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1178) polska firma może złożyć dyspozycję otwarcia rachunku bankowego, w banku zagranicznym. Stosownie do art. 3 ust. 1 komentowanej ustawy, obrót dewizowy jest dopuszczalny, nie mniej jednak z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń. Ograniczenia te zostały określone, w art. 9 w zakresie których nie udzielono zezwoleń dewizowych, o których mowa w art. 5, oraz wprowadzonych na podstawie art. 10.

            Tytułem przykładu w Rozdziale 3 ustawy prawo dewizowe, zatytułowanym : Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju, na mocy art. 9 ust. 9 ograniczeniu podlega: otwieranie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów, rachunków w bankach i oddziałach banków, mających siedzibę w krajach trzecich, z wyjątkiem ich otwierania w czasie pobytu w tych krajach, a także w związku z działalnością określoną w pkt 4, z zastrzeżeniem nieutrzymywania takich rachunków dłużej niż 2 miesiące od zakończenia pobytu lub działalności. Zatem przedsiębiorca może złożyć dyspozycję na otwarcie rachunku bankowego i podpisać umowę z bankiem na prowadzenie tego rachunku osobiście.

            W myśl ustawy prawo dewizowe: krajami trzecimi są państwa niebędące państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także ich terytoria zależne, autonomiczne i stowarzyszone oraz terytoria zależne, autonomiczne i stowarzyszone państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto: Kraje trzecie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju traktuje się na równi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

            Polscy rezydenci tacy jak np. spółka, bądź osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą mogą otworzyć rachunek bankowy za granicą, między innymi w krajach UE. Zaliczamy do nich takie państwa jak:

1.   Austria

2.   Belgia

3.   Bułgaria

4.   Chorwacja

5.   Cypr

6.   Czechy

7.   Dania

8.   Estonia

9.   Finlandia

10.  Francja

11.  Grecja

12.  Hiszpania

13.  Irlandia

14.  Litwa

15.  Luksemburg

16.  Łotwa

17.  Malta

18.  Holandia

19.  Niemcy

20.  Polska

21.  Portugalia

22.  Rumunia

23.  Słowacja

24.  Słowenia

25.  Szwecja

26.  Węgry

27.  Włochy

Ponadto polscy rezydenci, mogą otworzyć rachunek bankowy nie tylko w krajach należących do UE, ale również w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD, ponieważ na mocy art. 2 ust. 2 ustawy prawo dewizowe traktuje się je na równi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obecnie OECD skupia 36 państwa. Są to między innymi Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Japonia etc.

 

Jak otworzyć rachunek bankowy dla polskiej spółki za granicą?

            Każdy bank posiada własne przepisy wewnętrzne, na podstawie których przyjmuje dyspozycję otwarcia rachunku bankowego dla spółki. Każdorazowo, należy dostarczyć do banku aktualny odpis spółki z KRS – Krajowego Rejestru Sądowego. Należy pamiętać aby odpis z KRS, został przetłumaczony. Tłumaczenie te, musi posiadać status tłumaczenia przysięgłego. Niekiedy może zdarzyć się sytuacja, że mimo posiadanego tłumaczenia przysięgłego, bank będzie również oczekiwał od nas uzyskania apostille – jest to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Przy otwieraniu rachunku bankowego za granicą polskim spółkom, praktyka jest jedna. Im więcej dostarczymy dokumentów, informacji dla banku – tym lepiej. Takimi dokumentami są między innymi: podpisane kontrakty z kontrahentami, tytuły prawne do lokali, magazynów, środki stałe oraz źródło i pochodzenia – jeżeli będą przeznaczone na cele prowadzonej działalności gospodarczej, i wiele więcej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie otwarcia zagranicznego rachunku bankowego, dla polskiej spółki zapraszamy do kontaktu.

 

Zagraniczny rachunek bankowy – obowiązki

            Po pozytywnym przejściu procedury otwarcia zagranicznego rachunku bankowego polskiej spółce, powstaje obowiązek polegający na zgłoszeniu tej informacji Urzędowi Skarbowemu. Takim samym obowiązkiem obarczeni są przedsiębiorcy, którzy otworzą rachunek bankowy również w Polsce. 

 

Podsumowanie

Zatem podczas otwierania zagranicznego rachunku bankowego dla polskiej spółki, jednoosobowej działalności gospodarczej w krajach trzecich, oraz tak zwanych rajach podatkowych, możemy napotkać pewne ograniczenia, które stawia nam ustawa prawo dewizowe. Takim samym ograniczeniom mogą podlegać również przychodzące przelewy na polski rachunek bankowy. Każdy przypadek jest indywidualny i potrzebuje odrębnej analizy prawnej. Z uwagi na powyższe zapraszamy do kontaktu.

« powrót