Gotowe spółki
zagraniczne

  • Dokumenty dwujęzyczne
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Dziesiątki firm
nieustannie
w ofercie

Header - dziesiątki firm

Rozwiązaniem są spółki
READY-MADE

  • Gwarancja bezproblemowej obsługi
  • Najszybsze rozpoczęcie
    działalności gospodarczej
Header - ready-made

Gotowe Sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o., Spółka z o.o.) jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Założenie Spółki z. o.o. wymaga powołania co najmniej jednego członka zarządu oraz co najmniej jednego wspólnika. Wspólnikiem i członkiem/prezesem zarządu może być ta sama osoba fizyczna.

Prowadzenie biznesu w formie Sp. z o.o. jest o wiele bezpieczniejsze niż działanie jako indywidualny przedsiębiorca. Wynika to z faktu, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Likwidacja Spółki z o.o. lub ogłoszenie przez nią upadłości nie stanowi zagrożenia dla majątku wspólników. Inaczej jest w przypadku osoby indywidualnie prowadzącej działalność gospodarczą, a także np. wspólników spółki cywilnej, czy spółki jawnej, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa całym swoim majątkiem.

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Z pełnieniem funkcji członka zarządu wiążą się nie tylko uprawnienia, ale także obowiązki i pewne ryzyka. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie wspólników. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna. W przypadku zarządu jednoosobowego, członkiem/prezesem zarządu oraz wspólnikiem może być ta sama osoba.

Wspólnicy

Wspólnicy są właścicielami Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć jednego lub kilku wspólników. Wspólnikiem może być osoba fizyczna lub inny podmiot (np. spółka). Wspólnicy nie są uprawnienia do reprezentowania spółki ani do prowadzenia jej spraw. Z drugiej strony, nie ponoszą oni odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich. Są jedynie zobowiązani do wniesienia wkładów na kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 5 tys. zł. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały o wartości nominalnej nie mniejszej niż 50 zł. Udziały są obejmowane przez wspólników. Z własnością udziałów związane są prawa udziałowe, takie jak prawo do powoływania i odwoływania członków zarządu, prawo do udziału w zysku (prawo do dywidendy) i inne. Udziały są zbywalne.

Przedmiot działalności

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Co do zasady, podjęcie działalności gospodarczej nie wymaga dodatkowych zezwoleń. Przy określonego rodzaju działalnościach wymagane jest jednak udzielenie koncesji, licencji lub zezwolenia (np. licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy) lub uzyskanie wpisu do właściwego rejestru (np. rejestr wprowadzających baterie i akumulatory). Dlatego, podjęcie określonego rodzaju działalności warto skonsultować z profesjonalistą.